Jubilæumsskrift, 1948 - 1988

1 2 3 4 5 6 »

(Forside) Se billedet i fuld størrelse

(Titelside) Se billedet i fuld størrelse

FORHISTORIEN

Efter anden verdenskrig var der et stort behov for nye boliger. For at skaffe plads til disse blev en del koloni­haver i København sagt op og ryddet. På Bellahøj var dette tilfældet med bl.a. Tjørnely og Bakkehøj og i Emdrup Trianglen og Emdruphøj.

Haverne lå på lejet jord og blev med kort varsel sagt op. Hos mange kolonihavefolk var der derfor et stort ønske om at få en »permanent« have eller endnu hel­lere en have, der senere kunne blive til byggegrund, så man ad åre kunne få bygget et helårshus.

Kolonihaveforbundet for Danmark købte derfor gen­nem Statens Jordlovsudvalg to gårde, Toftholm og Bybjerggaard i Skovlunde med henblik på at udstykke dem i parceller på ca. 800 m2 med plads til vejanlæg. Den 15. oktober 1947 blev der på Bellahøj skole ind­kaldt til et møde med repræsentanter for de opsagte kolonihaver, og et udvalg blev nedsat med Johs. Niel­sen fra Bakkehøj som formand. Udvalget skulle forbe­rede dannelsen af en forening og i samarbejde med kolonihaveforbundet fastlægge salgsbetingelserne.

Prisen pr. parcel blev ca. 900 kr. Beløbet kunne afdra­ges med en rente på 4½% p.a. Hele købesummen skulle være betalt inden 31. marts 1968. Der skulle udbetales 125 kr. og derefter 24 kr. om måneden.

FORENINGENS START

Den 2. marts 1948 var der stiftende generalforsamling i Folkets Hus på Jagtvej, hvor der blev valgt en besty­relse bestående af Johs. Nielsen (formand), C. Søren­sen, Rye Clausen og S. Pedersen (kasserer).

Udstykningsplanerne blev forelagt, og man trak lod om, hvilken grund man kunne købe. Der var mest rift om grundene tæt ved Skovlunde landsby, da vejen herfra var kortere til stationen, og da jorden var mere frugtbar end længere borte.

Johs. Nielsen havde haft forhandlinger med Skovlun­de vandværk, der lå bag Lystoftegård, om at få lagt en midlertidig vandledning ned gennem udstykningen med en stander ved nogle af tværvejene. Da vand­værkets kapacitet ikke var ret stor, var det med megen betænkelighed, at tilladelsen blev givet. I løbet af sommeren 1948 blev vandledningen lavet, men den kunne kun benyttes i sommermånederne.

Foruden jorden blev parcelforeningen Toftholm ejer af de to firlængede gårde. Kommunen havde lejet stue­huset af Toftholm ud til »husvilde« familier, der hver havde 6 børn. Den månedlige husleje var 35 kr. pr. familie. Det var også kommunens hensigt at leje Byb­jerggaard ud til »husvilde«, men det lykkedes parcel­foreningen gennem forhandlinger at få tilladelse til at leje stuehuset ud til havebrugskonsulent Skriver, som skulle føre opsyn med gårdene og give foreningens medlemmer råd med hensyn til anlæg af haverne. Udhusene på Bybjerggaard blev lejet ud. Hestestal­den indbragte 20 kr. mdl., kostalden 50 kr. og den lille svinestald 10 kr. Den store røde ladebygning blev stil­let til rådighed for medlemmerne. Der blev indrettet et par lokummer, og man fik mulighed for at opbevare sit værktøj i laden.

Bestyrelsen havde mange problemer med de to fami­lier, da de ødelagde bygningerne og ikke kunne forliges indbyrdes. De havde fælles elektricitetsmåler, og på et vist tidspunkt flyttede den ene af lejerne måleren ind til sig selv og afbrød strømmen til den anden familie.

Side 1 2 3 4 5 6 »

 

 

 

Foreningens historie

Parcelforeningen Toftholm blev stiftet den 2. marts 1948.

Fra 1948 til idag har området udviklet sig fra en pløjemark til et fuldt udbygget villakvarter med mange huse i millionklassen.

Jubilæumsskriftet, som er gengivet her, blev produceret og udgivet i 1988, i anledning af parcelforeningens 40-års jubilæum.

En vellignende kopi af det originale jubilæumsskrift (velegnet til at printe) kan hentes her »

 

Skovlundes historie

Uddrag fra bogen: "Skovlunde før og nu", af Svend Jørgen Jensen (publiceret af Omegnens Fritidshaveforening, Harrestrup). »

Parcelforeningen Toftholm