Vedtægter for "TOFTHOLM" (stiftet den 2. marts 1948)

1 2 »

§ 1

Foreningens navn er parcelforeningen "TOFTHOLM". Dens hjemsted er Skovlunde by i Ballerup Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med deres ejendom over for de offentlige og kommunale myndigheder, samt forestå arrangementer af interesse for medlemmerne.

§ 3

Pligt til at være medlem af foreningen har alle ejere af en parcel af matr. nr. 7a og 8a af Skovlunde by i Ballerup Kommune i henhold til tinglyst skøde.

Alle betaler indskud på kr. 1.000,00, samt et årligt kontingent. Kontingentet for 1990 er fastsat til kr. 55.00, hvorefter kontingentet reguleres hvert år pr. 1. januar, på grundlag af det af Danmarks Statistik pr. 1. oktober foregående år beregnede og offentliggjorte reguleringspristal (oktober 1988 = 104,00). Kontingentet op-/nedrundes til hele kroner. Reguleringen sker første gang 1. januar 1991.

Ved dødsfald indtræder tvangsarvinger uden indskud. Endvidere kan parcellen overdrages til ægtefælle eller børn uden indskud.

Ved ejerskifte skal meddelelse tilgå foreningen senest 8 dage fra overtagelsesdagen. Sælgeren af en parcel, eller andre i sælgerens sted, kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af tidligere erlagt indskud eller nogen andel i foreningens formue.

Indskud eller kontingentrestancer hos et medlem kan til enhver tid - efter bestyrelsens vedtagelse - overgives til retslig inkasso. De heraf følgende omkostninger påhviler alene restanten, der med sin ejendom hæfter for rettidige indbetalinger til foreningen.

§ 4

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Valg foregår som følger:

Lige år:  Næstformand, Kasserer, 1 Revisor, 1 Bestyrelsessuppl., 1 Revisorsuppl.

Ulige år: Formand, Sekretær, 1 Bestyrelsesmedlem, 1 Revisor, 1 Bestyrelsessuppl.

Såfremt der ingen suppleanter er, og de valgte ikke kan overtage eventuelle afgående bestyrelsesmedlemmers arbejde inden for en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv med indtil 2 personer.

§ 5

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen må ikke påtage sig kautionsforpligtelser eller på anden måde stille sikkerhed for gæld. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 6

Foreningens midler skal være anbragt i eller på foreningens navn og kan alene - bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassereren - anbringes:

a.     På postgiro.
b.     Som indskud i danske banker og sparekasser.
c.     I pantebreve i fast ejendom, sikret ved tinglysning inden for ejendomsvurderingen
        iflg. seneste offentlige vurdering.
d.     I børsnoterede obligationer.

Formanden og kassereren kan hver for sig disponere over de under a. nævnte midler.

Formanden og kassereren kan i forening - eller en af disse i forbindelse med et bestyrelsesmedlem ­disponere over de under b. nævnte midler. Salg af værdipapirer under c. og d. kan alene disponeres af generalforsamlingen, når 2/3-del af de fremmødte parceller stemmer herfor.

§ 7

Kassereren fører efter bestyrelsens anvisning foreningens regnskab, samt fortegnelse over medlemmerne.

Kassereren kontakter revisorerne efter udfærdigelsen af foreløbigt regnskab.

Det reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen, hvorefter kassereren udsender regnskabet samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 8

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det fornødent eller efter begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved hvert bestyrelsesmøde udfærdiger sekretæren referat, som udsendes til bestyrelsen senest 14 dage efter mødets afholdelse, og referatet godkendes ved næste møde. Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 9

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. Foreningens revisorer reviderer regnskabet og indgiver sine eventuelle revisionsbemærkninger til bestyrelsen ved regnskabsafslutningen. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgeme med bilag.

1 2 »

 

 

 

 

Forenings logo

 

Bemærk: §6 blev ændret på generalforsamlingen den 19. marts 2012 således, at formanden og kassereren hver for sig kan disponere over midler på girokontoen.

 

Her finder du vedtægterne i PDF-udgave, som kan printes ud ved at trykke her » 

Parcelforeningen Toftholm