Vedtægter for "TOFTHOLM" (stiftet den 2. marts 1948)

1 2  

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Enhver generalforsamling, der er indkaldt med 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne, er - uanset de fremmødtes antal - beslutningsdygtig. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal med følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent.
2.     Beretning.
3.     Fremlæggelse af regnskab.
4.     Indkomne forslag.
5.     Budget for kommende år.
6.     Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter j.fr. § 4.
7.     Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et af de fremmødte medlemmer forlanger det. Der må kun afgives en stemme pr. parcel. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, såfremt mindst 2/3-del af de fremmødte parceller stemmer for.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, men skal indkaldes, når 50 medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmodning herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Når en sådan begæring er indgivet, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger fra begæringens modtagelse. Sagen kan imidlertid kun behandles, såfremt mindst 4/5-del af underskriverne møder til den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med et skriftligt varsel på 14 dage til medlemmerne, med angivelse af dagsorden.

§ 11

Afbrænding af affald er forbudt.

Benyttelse af støjende haveredskaber, herunder hæksakse, græsslåmaskiner, motorsave m.m., må ikke finde sted på søn- og helligdage i perioden maj til september.

Længerevarende brug af støjende motorredskaber må kun ske på hverdage i dagtimerne: Fra kl. 07.00 til 19.00.

Medlemmerne er ansvarlige i henhold til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Medlemmerne er ligeledes ansvarlige for deres husdyrs adfærd under henvisning til politivedtægten.


Se billedet i fuld størrelse

1 2  

 

 

 

 

Forenings logo

 

 

Parcelforeningen Toftholm